Spring naar hoofd-inhoud

De Klankbordgroep

De klankbordgroep van De Kreeke is een groep ouders die gevraagd en ongevraagd hun mening ventileren. Uitwisseling van informatie vindt plaats tussen school en ouders en ouders onderling. Een klankbordgroep biedt een gelegenheid om mee te denken en gehoord te worden, oftewel afstemmen van gedachten en verwachtingen. De atmosfeer is:

·         open

·         ongedwongen

·         informeel

·         positief kritisch

Wie nemen deel in een klankbordgroep?

Per gecombineerde groep/klas heeft een ouder zitting. Voor De Kreeke betekent dit vier ouders. Ook vanuit het team is er een teamlid dat de vergaderingen bijwoont, dit is juf Irene Ruben, zij vertegenwoordigt samen met Coen Kaijser de school.

Een klankbordgroep is een kwaliteitsinstrument waarbij gevraagd en ongevraagd de mening van ouders wordt geventileerd. Uitwisseling van informatie vindt plaats tussen school en ouders en ouders onderling. Een klankbordgroep biedt een gelegenheid om mee te denken en gehoord te worden, oftewel afstemmen van gedachten en verwachtingen. De atmosfeer is:

·         open

·         ongedwongen

·         informeel

·         positief kritisch

Wat wordt beoogd met een klankbordgroep?

·         Het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de school en het onderwijs

·         Waar mogelijk komen tot verbeteringen van het onderwijs dat gegeven wordt

·         Het verhelderen van keuzes die de school maakt

·         Het signaleren wat er onder ouders leeft en hoe gedacht wordt over bepaalde zaken

·         Informeel reageren op positieve en negatieve zaken / ontwikkelingen

·         Adviezen laten meewegen in het besluitvormingsproces van het directieteam, medezeggenschapsraad en eventueel oudervereniging

Wat zijn de bevoegdheden van een klankbordgroep?

·         Biedt de mogelijkheid tot het stellen van vragen

·         Biedt de kans om mee te denken over ontwikkelingen op en rond school

·         Biedt een platform tot reflectie en feedback voor het schoolteam bij nieuwe ontwikkelingen

Wat hoort niet tot een klankbordgroep?

·         Geen beslissingsbevoegdheid

·         Geen inspraak in beleid

·         Geen klachtencommissie

·         Geen schoolplan veranderen

·         Geen plek om specifieke problemen van een kind in te brengen

·         Geen toverstok om meteen alles op te lossen of aan te pakken

Hoe is de relatie OV, MR en een Klankbordgroep?

·         Klankbordgroep is een extra overlegvorm naast de OV en MR

·         De MR houdt zich bezig met het bestuursbeleid

·         De OV houdt zich bezig met praktische en onderwijsondersteunende taken

 

 

 

 

Hoe krijg ik contact met de klankbordgroep?

U kunt contact opnemen met de klankbordgroep via onderstaand e-mail adres:

 

klankbord.dekreeke@gmail.com